Frederiklaan 10 E, 5616NH Eindhoven
+31 6 53 62 95 43

Privacy verklaring

Privacy statement FRS

PRIVACY VERKLARING Deze verklaring is er om u te laten weten welke persoonlijke data Front Row Support verzamelt, waarom we deze data verzamelen en wat we ermee doen. Voor ons is het erg belangrijk dat er zorgvuldig met uw data wordt omgegaan en wij zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, uiterst vertrouwelijk wordt behandeld. Kort samengevat komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonlijke data: alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen; niet zonder meer met anderen zullen delen;
zorgvuldig zullen beveiligen; Uw persoonlijke data wordt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, suggesties of opmerkingen over de inhoud of klachten over de manier waarop wij
met uw persoonlijke data omgaan, horen wij graag. U kunt hiervoor een email sturen of gebruikmaken van de contactgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring. Front Row Support Frederiklaan 10 E
5616 NH Eindhoven bas@frontrowsupport.com www.frontrowsupport.nl KVK nummer: 80213154

7/2 troppuS woR tnorF gniralkrev ycavirP

TROPPUS WOR TNORF gniralkrev ycavirP

Wat zijn nu eigenlijk persoonlijke data? Persoonlijke data bestaat uit gegevens die iets over u vertellen of die met u in verband kunnen worden gebracht. Zoals uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP-adres en financiële gegevens (inkomsten, uitgaven e.d.). Eigenlijk alle data die met u in verband kan worden gebracht, Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap of bent u zzp-er, dan wordt u gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Waarom verzamelen wij persoonlijke data? Hiervoor heeft Front Row Support verschillende redenen, namelijk: Om aan de wet te voldoen;
Om contractuele verplichtingen uit te kunnen voeren;
Voor marketingactiviteiten. Als financiële instelling heeft Front Row Support wettelijke verplichtingen waardoor het verwerken van de gegevens van onze cliënten verplicht is. De identificatie van onze cliënten is één van de belangrijkste redenen. Daarnaast heeft Front Row Support een zorgplicht en contractuele verplichtingen die maken dat verwerking van de gegevens van onze cliënten noodzakelijk is. Waar wordt deze persoonlijke data voor gebruikt? U gaat akkoord met dat uw persoonlijke data wordt opgenomen in onze cliëntenregistratie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op de verwerking van deze data van toepassing.
Uw persoonlijke data wordt verwerkt om de volgende redenen: Om u als (potentiële) cliënt te kunnen identificeren, beoordelen en accepteren in overeenstemming met de wet en regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Om aan de toezichthouders te kunnen aantonen dat identificatie heeft plaatsgevonden; Om de juiste informatie te verkrijgen over uw persoonlijke en financiële omstandigheden;
Om te achterhalen of de (financiële) diensten van Front Row Support geschikt zijn voor u en de overeengekomen diensten mogelijk te maken; Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, u persoonlijk aan te spreken en indien van toepassing de correcte vertegenwoordiging vast te leggen;
Om aan specifieke geautoriseerde organisaties (o.a. de Belastingdienst en financiële toezichthouders) informatie te verschaffen inzake transacties, opdrachten en geleverde diensten; Om de integriteit en veiligheid van de financiële sector te kunnen waarborgen;

7/3 troppuS woR tnorF gniralkrev ycavirP

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, waaronder het versturen van nieuwsbrieven. (Indien u geen marketingcommunicatie van Front Row Support wilt ontvangen kunt u contact met ons opnemen op bas@frontrowsupport.com); Om telefoongesprekken mogelijk te kunnen opnemen;
Om e-mailverkeer met Front Row Support te kunnen bewaren;
Om uw NAW-gegevens te kunnen gebruiken in onze administratie zoals facturatie voor de door u afgenomen diensten;
Om contactverzoeken via onze website te kunnen afhandelen;
Om de beveiliging van personen en onze eigendommen te kunnen waarborgen. Welke persoonlijke data verzamelen we en van wie? Van iedereen die in contact is geweest met Front Row Support kunnen wij een (beperkte hoeveelheid) persoonlijk data hebben. Van al onze cliënten zijn wij wettelijk verplicht om persoonlijke informatie te bewaren. De volgende persoonlijke data wordt door Front Row Support verzameld: Data over u: Dit omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting (incl. uw rol hierin). De gegevens van uw identiteitsbewijs. Zijn uw kinderen ook cliënt, dan betreft dit ook de namen en geboortedata van uw kinderen. Daarnaast de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf. De historie van uw transacties en betalingen: Alle (beleggings)transacties en ordergeschiedenis van uw (tegen)rekening(en) worden opgeslagen. De contacthistorie en gespreksnotities en -opnames: Front Row Support registreert alle contacten die u met ons heeft. U kunt hierbij denken aan het opslaan van gespreksverslagen, (telefoon)opnames, inkomend en uitgaand e-mailverkeer en WhatsAppgesprekken. Data over uw financiële situatie en financiële producten: Data over uw bezittingen en schulden, uw kennis & ervaring op het gebied van beleggen, uw financiële verplichtingen, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicohouding ten aanzien van beleggen;
Uw beleggersprofiel; Data inzake uw hypotheek en andere financiële producten waarbij Front Row Support een bemiddelende rol heeft gehad;
Data inzake uw schadeverzekeringen waarbij Front Row Support een bemiddelende rol heeft gehad.

7/4 troppuS woR tnorF gniralkrev ycavirP

Gevoelige persoonlijke data: Deze gegevens hebben o.a. te maken met uw gezondheid, strafblad, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Maar bijvoorbeeld ook uw Burgerservicenummer (BSN); Uw Burgerservicenummer (BSN) is bij ons bekend omdat dit op uw legitimatiebewijs vermeld staat. Vanwege de wettelijk verplichting uw identiteit vast te stellen en te verifiëren bewaren wij hiervan een kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier. Hiermee kunnen wij aan de toezichthouder aantonen dat wij aan de identificatieverplichting hebben voldaan. Uw Burgerservicenummer (BSN) wordt niet verder door ons verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden; Voor de verwerking van gevoelige (bijzondere) persoonsgegevens gelden extra strenge regels;
Bij Front Row Support worden nooit gevoelige gegevens gebruikt die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Gebruik van onze website: Uw IP-adres: dit is het adres van uw computer of mobiele telefoon op internet;
Data over uw bezoek van de website van Front Row Support. Zoals zoekopdrachten en wanneer u welke pagina’s bezocht heeft; Voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie over de cookies en waarvoor deze gebruikt worden vindt u in onze Cookieverklaring. Cameratoezicht: Ons (parkeer)terrein en ons pand zijn o.a. beveiligd door middel van cameratoezicht. Aan en rond ons pand hangen meerdere (zichtbare) camera’s. Hoe lang wordt uw persoonlijke data bewaard? We hebben wettelijke bewaartermijnen waar wij ons aan moeten houden. Dit omdat Front Row Support een financiële instelling is. Uw data wordt dan ook bewaard volgens deze wettelijke bewaartermijnen, deze is afhankelijk van welke dienst(en) u bij ons afneemt. U persoonlijke data wordt door Front Row Support niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de gegevensverwerking, of vereist is vanwege de wet- en regelgeving. De data wordt vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn of wanneer deze niet meer noodzakelijk is.

7/5 troppuS woR tnorF gniralkrev ycavirP

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke data? Front Row Support heeft passende maatregelen genomen voor het beveiligen van de systemen en de persoonlijk data die wij beheren tegen ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een datalek, dan zorgen we ervoor dat dit opgelost en geregistreerd wordt. Ook wordt, indien nodig, gemeld aan de toezichthouder en betrokkenen. Alle medewerkers van Front Row Support hebben ingestemd met de interne gedragscode. Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen bevoegde medewerkers mogen uw data inzien en verwerken. Front Row Support staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die toezicht houdt op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ook staan wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Met wie delen wij uw persoonlijke data? Om u optimaal te kunnen bedienen, kan het zijn dat we bepaalde gegevens zullen delen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst zijn wettelijk bevoegd om informatie op te vragen. Als hiervan sprake is zal Front Row Support procedures volgen die garanderen dat het delen van informatie zowel legitiem als in proportioneel is;
Wanneer wij als tussenpersoon fungeren voor het afsluiten van financiële producten of instrumenten, delen wij uw gegevens met de aanbieder van deze producten of instrumenten;
Om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen. Uw persoonlijke data bekijken, verwijderen, overdragen of aanpassen? U heeft altijd het recht om uw persoonlijke data in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen over de dataverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7/6 troppuS woR tnorF gniralkrev ycavirP

Wanneer u wenst één van deze rechten uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen via bas@frontrowsupport. U zult daarna geïnformeerd worden over de stappen die nodig zijn om deze wijziging door te voeren.

Ontvangen van informatie over diensten en evenementen
Wij houden u graag op de hoogte van onze diensten en evenementen. Wanneer u liever geen informatie hierover ontvangt, kunt u zich eenvoudig uitschrijven door middel van een link onder aan onze nieuwsbrief.

Vragen over privacy of een klacht indienen?

Wanneer u aanvullende vragen heeft over privacy of uw persoonlijke data, dan kunt u contact opnemen op bas@frontrowsupport.
Ook wanneer u een klacht wilt indienen over de wijze waarop Front Row Support uw persoonlijke data verwerkt, kan dat op deze manier.

Mocht u daarna nog het gevoel hebben dat uw persoonlijke data niet volgens de wettelijke voorschriften wordt behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag en daar een klacht indienen.

Wijzigingen

Front Row Support heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij raden u dan ook aan regelmatig de privacy verklaring te raadplegen wanneer u onze website bezoekt.

Jouw logo

Uw verplichting om data te verstrekken
Om aan onze plichten als financiële dienstverlener, te kunnen voldoen, hebben we bepaalde informatie over u nodig. Ook is er informatie die wij volgens de wet moeten verzamelen. Zonder deze informatie kunnen wij geen diensten aan u verlenen.

Scroll to top
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo! Kunnen wij je helpen met de pagina Privacy verklaring?