Frederiklaan 10 E, 5616NH Eindhoven
+31 6 53 62 95 43

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene informatie Front Row Support KVK-nummer: 80213154 Mijn contactgegevens Website: Telefoon: E-mail: www.frontrowsupport.com (in oprichting) 06 – 53 62 95 43 Bas@frontrowsupport.com Artikel 1: Definities 1.“Aanbieder”: De leverancier van een financieel product. 2.“Algemene voorwaarden”: De meest recente versie van de huidige Algemene voorwaarden van Front Row Support.
3.“Opdrachtgever”: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Front Row Support enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een Overeenkomst heeft gesloten.
4.“Opdracht / Overeenkomst”: De overeenkomst van opdracht, waarbij Front Row Support zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten.
5.“Partijen”: Front Row Support en Opdrachtgever. 6.“Werkzaamheden”: alle door Front Row Support ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Front Row Support zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Front Row Support voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

21/2 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

TROPPUS WOR TNORF nedraawroov enemeglA

Artikel 2 : Toepasselijkheid 1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Front Row Support zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Front Row Support voortvloeiende aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten 2.Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in onder meer een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging. 3.Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Front Row Support hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3 : Opdracht / Overeenkomst 1.Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Front Row Support wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Front Row Support een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard door een opdrachtbevestiging die geacht wordt de inhoud van de Opdracht juist weer te geven, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Front Row Support is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van Werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd. 2.Aan Front Row Support verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. Artikel 4 : Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen van Front Row Support 1.Door Front Row Support namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en altijd onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder. 2.Aan door Front Row Support gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onder andere onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen.

21/3 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Front Row Support een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. Artikel 5: Uitvoering Opdracht 1.Front Row Support voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 2.Front Row Support bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en eisen zoveel mogelijk in acht. 3.Front Row Support kan eerst meer werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 4.Het is Front Row Support toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever. 5.Voor zover Front Row Support bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Front Row Support is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs en treedt niet als hun gemachtigde op. 6.Front Row Support is verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in lid 4 bepaalde, zoals externe administratiebureaus etc. 7.Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de Opdracht wordt gewijzigd, indien Partijen na het aangaan van de Opdracht overeenkomen de Opdracht en/of daaruit voortvloeiende Werkzaamheden te wijzigen. 8.Indien de omstandigheden waaronder de Opdracht moet worden uitgevoerd na het aangaan daarvan wijzigen en dit niet aan Front Row Support kan worden toegerekend, zal Front Row Support alle wijzigingen aan de Opdracht mogen doorvoeren, die met het oog op voldoening aan de overeengekomen kwaliteit of anderszins geldende maatstaven van dienstverlening wenselijk zijn onder doorbelasting van de kosten daarvan aan Opdrachtgever. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit aan Opdrachtgever worden bevestigd.

21/4 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

Artikel 6 : Honorarium en kosten 1.Het voor haar dienstverlening aan Front Row Support toekomende honorarium wordt door Partijen in de Overeenkomst, dan wel de opdrachtbevestiging overeengekomen. 2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het honorarium van Front Row Support niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht. 3.Het honorarium van Front Row Support is exclusief onkosten (zoals reis- en verblijfskosten en andere Opdrachtsgebonden kosten) van Front Row Support en exclusief declaraties van door Front Row Support ingeschakelde derden. 4.Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 5.Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. 6.Front Row Support heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Front Row Support om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten of de Opdracht te beëindigen. 7.Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eerder gegeven kortingen door Front Row Support. Artikel 7 : Betaling 1.Facturen van Front Row Support dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Front Row Support op de factuur voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 2.Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Front Row Support tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een termijn van 14 dagen te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Front Row Support de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Front Row Support gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

21/5 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

1.Facturen van Front Row Support dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Front Row Support op de factuur voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
2.Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Front Row Support tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een termijn van 14 dagen te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Front Row Support de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Front Row Support gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. 3.Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4.In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten. Artikel 8: Informatie van Opdrachtgever 1.Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Front Row Support die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat Front Row Support haar adviezen en/of plannen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. 2.Front Row Support kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende verplichtingen voldoen indien Opdrachtgever het in het eerste lid genoemde strikt naleeft. 3.Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Front Row Support zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Front Row Support bevoegd over te gaan tot opschorting of beëindiging van de uitvoering van de Opdracht. 4.Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Front Row Support verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Front Row Support meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Front Row Support het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

21/6 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

Artikel 9 : Termijnen 1.Als tussen Opdrachtgever en Front Row Support een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Front Row Support in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd. 2.Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn door Front Row Support opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaringen 1.De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte Werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 2.Front Row Support is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Front Row Support geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat dit niet tijdig is aangeleverd. 3.Front Row Support is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer. 4.De aansprakelijkheid van Front Row Support is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. De totale aansprakelijkheid van Front Row Support is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Front Row Support voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. 5.Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming. 6.De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Front Row Support. 7.Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Front Row Support heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

21/7 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

1.De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte Werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2.Front Row Support is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Front Row Support geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat dit niet tijdig is aangeleverd.
3.Front Row Support is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
4.De aansprakelijkheid van Front Row Support is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. De totale aansprakelijkheid van Front Row Support is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Front Row Support voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. 5.Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
6.De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Front Row Support.
7.Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Front Row Support heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden. 8.Opdrachtgever vrijwaart Front Row Support voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Front Row Support geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 9.Opdrachtgever vrijwaart Front Row Support voor aanspraken van derden (door Front Row Support ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever. 10.Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Front Row Support jegens Opdrachtgever. Artikel 11: Overmacht 1.In geval van een overmachtssituatie zoals bedoeld in lid 2, is Front Row Support gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de periode dat de overmachtssituatie voortduurt en kan zij niet worden gebonden aan enige oplevertermijn dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 2.Van een overmachtssituatie aan de zijde van Front Row Support is sprake indien zij na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Front Row Support als bij derden, van wie Front Row Support de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, pandemieën, epidemieën, ziekte van een of meer werknemers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan. 3.Indien Front Row Support gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft ten tijde van het intreden van de overmacht, is zij gerechtigd de verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

21/8 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

Artikel 12: Beëindiging / Opzegging van de Opdracht 1.Een Overeenkomst eindigt wanneer deze is voltooid, of na afloop van een door Partijen overeengekomen termijn. 2.Front Row Support mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet van Front Row Support kan worden gevergd. Front Row Support behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever deze aan Front Row Support verschuldigd. 3.Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 4.Ingeval Opdrachtgever of Front Row Support in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of ten gevolge van omstandigheden de voortzetting van de Opdracht in redelijkheid niet van Opdrachtgever of Front Row Support kan worden gevergd, heeft de andere partij het recht de Opdracht onmiddellijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

21/9 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

1.De bepalingen van dit artikel gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover Front Row Support jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven dit artikel in geval van strijdigheid.
2.De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens (zijnde die de Front Row Support voor Opdrachtgever verwerkt), Verwerker (zijnde Front Row Support, Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (hierna: Datalek), Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in artikel 33 AVG. Artikel 13 : Bescherming persoonsgegevens 1.De bepalingen van dit artikel gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover Front Row Support jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven dit artikel in geval van strijdigheid. 2.De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens (zijnde die de Front Row Support voor Opdrachtgever verwerkt), Verwerker (zijnde Front Row Support, Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (hierna: Datalek), Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in artikel 33 AVG 3.Front Row Support verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor het uitvoeren van de Opdracht, om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en op schriftelijke instructie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is vooraf toereikend geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande verwerkingen. 4.Front Row Support kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: naam, zakelijk adres, zakelijk e-mailadres, zakelijke telefoonnummers en inhoud van e-mails. 5.Front Row Support zal Persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie doorgeven, tenzij Front Row Support tot die verwerking wegens een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Front Row Support stelt Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. 6.Opdrachtgever geeft algemene schriftelijke toestemming aan Front Row Support om sub-Verwerkers in te schakelen bij de verwerking, mits het bepaalde in artikelen 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt. 7.Front Row Support waarborgt dat alle tot het verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

21/01 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

1.De bepalingen van dit artikel gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover Front Row Support jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven dit artikel in geval van strijdigheid.
2.De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens (zijnde die de Front Row Support voor Opdrachtgever verwerkt), Verwerker (zijnde Front Row Support, Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (hierna: Datalek), Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in artikel 33 AVG 3.Front Row Support verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor het uitvoeren van de Opdracht, om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en op schriftelijke instructie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is vooraf toereikend geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande verwerkingen.
4.Front Row Support kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: naam, zakelijk adres, zakelijk e-mailadres, zakelijke telefoonnummers en inhoud van e-mails.
5.Front Row Support zal Persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie doorgeven, tenzij Front Row Support tot die verwerking wegens een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Front Row Support stelt Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
6.Opdrachtgever geeft algemene schriftelijke toestemming aan Front Row Support om sub-Verwerkers in te schakelen bij de verwerking, mits het bepaalde in artikelen 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt.
7.Front Row Support waarborgt dat alle tot het verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. 8.Front Row Support zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens voor een periode van ten hoogste 24 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaren onder meer met het oog op door Opdrachtgever te verstrekken vervolgopdrachten, waarna de Persoonsgegevens door Front Row Support naar keuze van de Opdrachtgever worden gewist, terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert, tenzij opslag van Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht. 9.Partijen treffen – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen – passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de overeenkomstige artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn. In elk geval worden de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen: bewustzijn bevorderende maatregelen, een update protocol van patches, wachtwoordverificatie voor toegang tot persoonsgegevens, https connectie via website voor contactformulieren en het aanwezig zijn van een protocol voor de afhandeling van beveiligingsincidenten/datalekken. 10.Front Row Support staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. 11.Indien een Datalek heeft plaatsgevonden, meldt Front Row Support zonder onredelijke vertraging dit aan Opdrachtgever onder mededeling van de gegevens bedoeld in artikel 33 lid 3 AVG: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van een contactpersoon van Front Row Support waar meer informatie kan worden verkregen, c. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen maatregelen om het Datalek aan te pakken. 12.Front Row Support is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 13.Op alle Persoonsgegevens die Front Row Support van Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Als het verstrekken van de informatie aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken, een ander in overeenstemming met de AVG.

21/11 troppuS woR tnorF nedraawroov enemeglA

Artikel 14 : Overige bepalingen

1.Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

2.Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

3.Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

4.In geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht/Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdracht/Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

5.De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 15 : Toepasselijk recht en forumkeuze

1.Op alle door Front Row Support uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten en/of gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen ter zake de nakoming en/of uitlegging van deze Algemene Voorwaarden, zomede Overeenkomsten en Opdrachten waarop zij van toepassing zijn, zullen uitsluitend beslecht worden volgens Nederlands recht door de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Scroll to top
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo! Kunnen wij je helpen met de pagina Algemene voorwaarden?